torsdag 2 december 2010

Dag Hammarskjöldsleden kan bli boulevard

Det här är så goda nyheter så man undrar om det är sant. Miljöpartisten Emmali Jansson lade fram ett yrkande till Byggnadsnämnden att göra om Hammarskjöldsleden till en boulevard. Det som nu är en motorväg ändå in till stan och därmed blockerar all framkomlighet kan alltså bli en levande Boulevardgata ändå fram till Frölunda.

Jag blir alltid nedstämd när jag kommer i kontakt med Dag Hammarskjöldsleden, den hindrar en att komma från Slottskogen till Botaniska, den hindrar en att komma från Högsbo till Änggården, den är högljudd, smutsig, avgasfylld (otrevligt när man måste cykla bredvid den). Det är tråkigt att se de fina sekelskiftesvillorna precis vid motorvägen, bakom bullerplank.

Yrkandet lyder:
Ända sedan översiktsplanen 1993 har norra Högsbo industriområde pekats ut som möjligt utvecklingsområde till blandstad. De strategier vi har för utbyggnaden av staden är att framför allt bebygga redan anspråkstagen mark i centrala och halvcentrala lägen. Då Högsbo industriområde genomgår en förändring där det blir färre och färre störande industrier ser vi att det finns en god potential till att påbörja ett stadsutvecklingsprojekt här.


För att knyta ihop stadens delar med varandra, menar vi att även Dag Hammarskjölsleden bör inkorporeras i detta arbete. Det har redan tidigare funnits en förstudie från 2001 om hur Högsbo industriområde kan införlivas i staden samt om att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard med breda trottoarer, allé och ett urbant stadsliv. Genom utbyggd kollektivtrafik och pendelparkeringar i närheten av Järnbrottsmotet, ligger denna stadsutveckling i linje med planerna för K2020. Genom en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden kan kanske även ny bebyggelse uppföras precis väster om leden.

Vi yrkar
Att byggnadsnämnden ger Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att sammanställa planeringsförutsättningar för hur Dag Hammarskjöldsleden kan göras om till en stadsboulevard samt hur områden på bägge sidor, främst den östra, kan utvecklas till blandstad.
Otroligt nog har samtliga partier gått med på detta även om Moderaterna dröjde med sitt svar. Enligt Emmali: "de borgerliga partierna antecknade till protokollet att det är viktigt att se över trafikfrågan i ärendet. Jag vet inte hur de tänkte, i och med att förslaget i sig själv går ut på att just se över trafikfrågan..."

Det finns även planer på att återuppta Säröbanan. Säröbanan började ungefär där psykologen är nu och tog stadsborna ut till Särö men lades ner när bilen skulle fram. Stationshuset syns längst bort i bilden. Det revs 1960.
Det här var Karlsrogatan, en gata som inte finns längre. Allt jämnades med marken för att ge plats åt det här:
Förhoppningsvis blir det här verklighet, underbart att det börjar hända saker.

Inga kommentarer: